Ochrana osobných údajov

Ochrane osobných údajov našich zákazníkov venujeme veľkú pozornosť, je pre nás dôležité aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Všetky osobné údaje získavané počas vašej návštevy našich webových stránok, sú do 24. mája 2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov “GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je správcom?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť RESULT reklamná agentúra s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 36 189 740, DIČ: 2020058799, IČ DPH: SK2020058799, Obch. reg. Okr. Súdu KE 1, Vložka č. 10826/V.

Prevádzkujeme web www.svet-reklamy.sk. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovávateľov.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania osobných údajov nás môžete kontaktovať na email: info@svet-reklamy.sk

 

Aký je rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z týchto dôvodov (na naplnenie týchto účelov):

  • Meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • poštová adresa
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, IČ DPH)
  • prípadne iné údaje v závislosti na poskytnutej službe

Vedenie účtovníctva:

Ak si objednáte ktorýkoľvek z našich produktov - tovary alebo služby, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Priamy marketing - zasielanie newsletteru (emailov)

Vaše osobné údaje (email, v niektorých prípadoch meno), webové stránky, ktoré ste navštívili, na čo najčastejšie klikáte a časy, kedy emaily najčastejšie otvárate používame pre účely priameho marketingu - posielanie obchodných oznámení.

Ak si objednáte niektorý z našich produktov (či už platených alebo zdarma), tak vnímame oprávnený záujem posielať vám newsletter (emaily) s tematikou marketingu a know how kľúčového pre úspech v podnikaní. Budeme to robiť maximálne 5 rokov od prihlásenia.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vašeho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napríklad  pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponecháme do uplynutia premlčacíej lehot, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazanú mlčanlivosťou a prešli si školením v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Väčšinu spracovavateľských operácii zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovávateľských operácii, ktoré si nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

Websupport.sk - hosting webu

Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

Analytické nástroje

Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora

Facebook pixel

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 

SmartSelling a.s. - https://www.smartemailing.cz/

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovávateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovávateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Presun údajov mimo Európsku úniu

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: info@svet-reklamy.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade tedy zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletteru a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na konci každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.9.2021.